Wu Style Tai Chi Lineage
Shang's Xingyi Quan Lineage